Krytý bazén Valašské Meziříčí

Krytý bazén poskytuje sportovní vyžití i zábavu pro všechny věkové kategorie návštěvníků. V prvním patře se nachází wellness zóna.

Přejít na web
Krytý bazén
Letní koupaliště Valašské Meziříčí

Letní koupaliště je areálem provozovaným v měsících červen až srpen. V areálu se zabaví nejen děti, ale i dospělí.

Přejít na web
Letní koupaliště
Zimní stadion Valašské Meziříčí

Zimní stadion je krásný sportovní stánek, který skýtá možnosti pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.

Přejít na web
Zimní stadion
Kuželna Valašské Meziříčí

Kuželna se nachází ve sportovním areálu zimního stadionu a nabízí kvalitní a moderní zázemí včetně občerstvení v podobě baru.

Přejít na web
Kuželna
Letní fotbalový stadion Valašské Meziříčí

Letní stadion se nachází v podhůří Beskyd s krásným výhledem na horu Radhošť. V areálu se nachází několik fotbalových hřišť.

Přejít na web
Fotbalový stadion
Kuželna

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Návštěvní řád sportovního zařízení kuželna

Návštěvní řád slouží k zajištění dodržování platných předpisů a zásad pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, sportovců a ostatních uživatelů, zajištění ochrany zařízení a majetku sportoviště a pro zajištění pořádku v prostorách kuželny na ulici Kouty 325, 757 01 Valašské Meziříčí.

I.

Základní ustanovení

 1. ST Servis s.r.o, se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 633 22 528 jako provozovatel sportovního zařízení kuželny (dále jen zařízení) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.
 2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení a to zejména za účelem provozování sportovní činnosti, sledování sportovního utkání či obdobné sportovní akce.
 3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
 5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.

II.

Vstup a pobyt v zařízení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem a případně dalšími vnitřními předpisy jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 2. Vstup do prostorů kuželny je povolen uživatelům pouze v době provozu a se souhlasem správce, technickým dozorem kuželny či pořadatele sportovní nebo jiné akce.
 3. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III.

Povinnosti návštěvníků zařízení

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
 2. Dodržovat pravidla BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů
 3. Dbát pokynů správce/technického dozoru kuželny či pořadatele akce, bezpečností služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
 4. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

IV.

Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:

 1. vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
 2. vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
 3. vnášet natlakované nádoby
 4. vstupovat do prostor kuželny, které nejsou určeny pro návštěvníky (např.prostor technologie stavěčů kuželek)
 5. házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 6. kouření a používání otevřeného ohně
 7. ničit zařízení a jeho vybavení
 8. manipulovat s elektrickým zařízením a technickým vybavením
 9. popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
 10. pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce
 11. odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

V.

Zásady
provozu kuželny

Dále je zakázáno:

 1. Vstupovat do prostoru kuželkářských drah bez přezutí. Vyloučeni z návštěvy budou uživatelé v nevhodné nebo neodpovídající obuvi. Ostatní návštěvníci mají vstup povolen jen po přezutí nebo použití návleků
 2. Používat při hraní sportovní obuv s tmavou podrážkou,domácí obuv nebo sandály
 3. Kouřit ve všech prostorách kuželny
 4. Vstupovat do prostoru zařízení v podnapilém stavu
 5. Přinášet jakékoliv nápoje do prostoru kuželkářských drah
 6. Vstupovat do prostoru drah dětem mladším 10 let
 7. Přecházet na jiné dráhy než má uživatel určené.
 8. Poškozovat majetek na šatnách a přilehlých prostorách zařízení.
 9. Sahat na ovládací pulty ASK ,k tomu je určená osoba technického dozoru.
 10. Vstupovat do prostoru stavěčů kuželek mohou pouze osoby k tomu určené.
 11. Všichni kdo vstoupí do hracího prostoru - činí tak na vlastní nebezpečí.
 12. Diváci mají zákaz vstupu do prostoru kuželkářských drah.
 13. Tyto zásady musí dodržovat všichni účastnici provozu kuželny.
 14. Při opakovaném porušení pravidel návštěvního řádu kuželny je možnost vykázat osobu z prostoru kuželny bez nároku na finanční vyrovnání.

VI.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

 1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní neopatrností, nedodržováním návštěvního řádu nebo jim je způsobil někdo jiný
 3. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit technickému dozoru kuželny
 4. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu
 5. Vyloučeny mohou být i osoby za nesportovní a nekulturní chování, kterým ohrožují a obtěžují svoje okolí a ostatní návštěvníky
 6. Každý uživatel zařízení a návštěvník odpovídá za škody, které způsobil na zařízení a majetku sportoviště. .Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty provozovateli ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce)

VII.

Účinnost

 • Tento návštěvní řád je účinný od 1.1.2022

Wrzecká Miroslava
jednatel společnosti ST Servis s.r.o.

Provozovatel

ST Servis s.r.o.
www.stservis.cz

Zanechte nám zprávu

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme.